Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ EΒΡΟΥ υλοποιεί την Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ Ν.ΕΒΡΟΥ»  ενσωματώνει τους στόχους του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού» και συγκεκριμένα τους στόχους της Δράσης  7:  «Τοπικά σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση». 

Περισσότερα εδώ

Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ που θα δραστηριοποιείτε στα όρια του νομού ΕΒΡΟΥ στοχεύει:

•Την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

•Την της απασχόλησης των γυναικών μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

Περισσότερα εδώ

Τα παραδοτέα της ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ είναι τα ακόλουθα:
• Δικτύωση μεταξύ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων.
• Δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου.
• Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της ομάδας στόχου.
• Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της Κοινής γνώμης.
• Εκπαίδευση ,Επιμόρφωση και Πρακτική εξάσκηση και Εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Περισσότερα εδώ

Η υλοποίηση της Κατάρτισης και της Επιμόρφωσης αποσκοπεί στην απόκτηση από τους ωφελουμένους των αναγκαίων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και πιστοποιήσεων των άτυπων προσόντων δεξιοτήτων τους, ώστε να προμηθευτούν τα αναγκαία εφόδια για την είσοδο ή επανένταξη τους στην αγορά εργασίας και στην Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας.

Περισσότερα εδώ

Tab 1 Η Σύμπραξη

Tab 2 Οι Στόχοι

Tab 3 Τα παραδοτέα

Tab 4 Κατάρτιση

Login